தினமும் நாம் பயன்படுத்தும் கணினி சம்பந்தமான கலைச்சொற்களுக்கு விரிவுபெயர் தெரியாது. ஆனால் நாம் அதை வழக்கமாக பயன்படுத்துவோம் அவ்வாறு நாம் அதிகம் பயன்படுத்தும் கணினி சம்பந்தமான கலைசொற்கள். 

HTTP - Hyper Text Transfer Protocol.
HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Secure.
IP - Internet Protocol.
URL - Uniform Resource Locator.
USB - Universal Serial Bus.
VIRUS - Vital Information Resource Under Seized.
3G - 3rd Generation.
GSM - Global System for Mobile Communication.
CDMA - Code Divison Multiple Access.
UMTS - Universal Mobile Telecommunication System.
SIM - Subscriber Identity Module.
AVI = Audio Video Interleave
RTS = Real Time Streaming
SIS = Symbian OS Installer File
AMR = Adaptive Multi-Rate Codec
JAD = Java Application Descriptor
JAR = Java Archive
JAD = Java Application Descriptor
3GPP = 3rd Generation Partnership Project
3GP = 3rd Generation Project
MP3 = MPEG player lll
MP4 = MPEG-4 video file
AAC = Advanced Audio Coding
GIF = Graphic Interchangeable Format
JPEG = Joint Photographic Exper tGroup
BMP = Bitmap
SWF = Shock Wave Flash
WMV = Windows Media Video
WMA = Windows Media Audio
WAV = Waveform Audio
PNG = Portable Network Graphics
DOC = Document (Microsoft Corporation)
PDF = Portable Document Format
M3G = Mobile 3D Graphics
M4A = MPEG-4 Audio File
NTH = Nokia Theme (series 40)
THM = Themes (Sony Ericsson)
MMF = Synthetic Music Mobile Application File
NRT = Nokia Ringtone
XMF = Extensible Music File
WBMP = Wireless Bitmap Image
DVX = DivX Video
HTML = Hyper Text Markup Language
WML = Wireless Markup Language
CD - Compact Disk.
DVD - Digital Versatile Disk.
CRT - Cathode Ray Tube.
DAT - Digital Audio Tape.
DOS - Disk Operating System.
GUI - Graphical User Interface.
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol.
IP - Internet Protocol.
ISP - Internet Service Provider.
TCP - Transmission Control Protocol.
UPS – Uninterruptible Power Supply.
HSDPA - High Speed Downlink Packet Access.
EDGE - Enhanced Data Rate for GSM[Global System for Mobile
Communication] Evolution.
VHF - Very High Frequency.
UHF - Ultra High Frequency.
GPRS - General Packet Radio Service.
WAP - Wireless Application Protocol.
TCP - Transmission Control Protocol .
ARPANET - Advanced Research Project Agency Network.
IBM - International Business Machines.
HP - Hewlett Packard.
AM/FM - Amplitude/ Frequency Modulation.
WLAN - Wireless Local Area Network


புகழ்பெற்ற ஐடி நிறுவனங்களுடைய பெயர்கள்

GOOGLE :- Global Organization Of Oriented Group Language of Earth
APPLE:- Asian Passenger Payload Experiment
HP :- Hewlett-Packard
IBM:- International Business Machines Corporation
HCL:-Hindustan Computer Limited
WIPRO:- Western India Product Limited
GE:-General Electronics
INFOSYS:-Information System
TCS:- Tata Consultancy Services
AOL:- American Online
BPL:- British Physical Laboratories
INTEL:- Integrated Electronics
CISCO:- Computer Information System Company
DELL:- Michael DELL
SONY:-Sound Of New York
AMD:- Advance micro devices
LENOVO:- LE(Legend),NOVO(New)
COMPAQ:- Compatibility And Quality