மைக்ரோசாப்ட் இயங்குதளமான XP-இன் Support-ஐ 2014 ஆண்டுவாக்கில் முற்றிலுமாக நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.அது 2007 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட விஸ்டா , மிக பெரிய பின்னடைவை சந்தித்தது.அதனால் அதற்கு மாற்றாக Windows 7 எனும் புதிய இயங்கு தளத்தை 2010 ஆண்டு October மாதம் வெளியிட்டது.அந்த windows 7இல் நீங்கள் விரைவாக செயலாற்ற சில குறுக்கு விசைகள்.சில விண்டோஸ் 7 Shortcut keys:

 1. Win + UP Arrow --> Maximize the current window
 2. Win + Down Arrow--> Restore down or minimize current windows
 3. Win + Left Arrow--> Dock the current window to the left half of the screen
 4. Win + Right Arrrow--> Dock the current window to the right half of the screen
 5. Win + [number]--> Activate and run the program pinned on Windows 7 Taskbar, running program wont be affected
 6. Win + Home--> Minimize all but the current window
 7. Win + Space--> Makes all windows transparent so you can see through to the desktop
 8. Win + Pause/Break--> Open System Properties
 9. Win + Tab--> Flip Aero 3D [press Tab to cycle between Windows]
 10. Win + B--> Move focus to notification tray (the right-most portion of the taskbar)
 11. Win + D--> Show/Hide desktop
 12. Win + E --> Windows Explorer is launched
 13. Win + F--> Search
 14. Win + G--> Bring all gadgets on top and foreground
 15. Win + L--> Lock Computer
 16. Win + M--> Minimize all windows
 17. Win + P--> Open the projection menu (generally used for laptops connected to projectors)
 18. Win + R--> Run Command is launched.
 19. Win + S --> OneNote Screen Clipping Tool
 20. Win + T--> Show preview thumbnail of running applications in Windows Taskbar one by one without mouse over
 21. Win + X--> Mobility Center
 22. Win + #--> Quicklaunch
 23. Win + = --> Magnifier
 24. Win + [+/-]--> Enables the magnifier and zooms in/out
 25. Win + Shift + Up Arrow --> Maximize vertical size
 26. Win + Shift + Down Arrow --> Restore vertical size
 27. Win + Shift + Left Arrow--> Jump to left monitor
 28. Win + Shift + Right Arrow--> Jump to right monitor
 29. Win + Shift + M--> Undo all window minimization
 30. Win + Shift + T--> Cycles backwards
 31. Win + Ctrl + F --> Opens the Active Directory Find Computers dialog
 32. Ctrl + Right Arrow--> Move the cursor to the beginning of the next word
 33. Ctrl + Left Arrow--> Move the cursor to the beginning of the previous word
 34. Ctrl + Up Arrow--> Move the cursor to the beginning of the previous paragraph
 35. Ctrl + Down Arrow--> Move the cursor to the beginning of the next paragraph
 36. Ctrl + Click --> A pinned taskbar icon to cycle through the programas open windows (e.g. IE)
 37. Ctrl + Win + Tab--> Persistent flip 3D
 38. Ctrl + Shift with an arrow key --> Select a block of text
 39. Ctrl with any arrow key + Spacebar--> Select multiple individual items in a window or on the desktop
 40. Ctrl + Shift + Esc --> Open Task Manager directly
 41. Ctrl + Shift + N --> Create new folder