விண்டோஸ் shortcut - இன் பயன்பாடுகள் என்னவென்றால் ,நாம் அதி விரைவாக நமக்கு வேண்டிய Programs - களை செயல்படுத்தலாம்.
உதாரணம் :
நீங்கள் Run Prompt - ல், appwiz.cpl என்று டைப் செய்து ஓகே சொடுக்கினால் Add or Remove Programs சென்றடையலாம்.
(Start-->Settings-->Control Panel --> Add or Remove Programs இதன் மாற்றுதான் appwiz.cpl)


These are the shortcuts for windows,enjoy...have fun;)

 1. appwiz.cpl -- Used to run Add/Remove wizard
 2. Calc -- Calculator
 3. Cfgwiz32 -- ISDN Configuration Wizard
 4. Charmap -- Character Map
 5. Chkdisk -- Repair damaged files
 6. Cleanmgr -- Cleans up hard drives
 7. Clipbrd -- Windows Clipboard viewer
 8. Control -- Displays Control Panel
 9. Cmd -- Opens a new Command Window
 10. mouse -- Used to control mouse properties
 11. Dcomcnfg -- DCOM user security
 12. Debug -- Assembly language programming tool
 13. Defrag -- Defragmentation tool
 14. Drwatson -- Records programs crash & snapshots
 15. Dxdiag -- DirectX Diagnostic Utility
 16. Explorer -- Windows Explorer
 17. Fontview -- Graphical font viewer
 18. Fsmgmt.msc -- Used to open shared folders
 19. Firewall.cpl -- Used to configure windows firewall
 20. Ftp -- -ftp.exe program
 21. Hostname -- Returns Computer's name
 22. Hdwwiz.cpl -- Used to run Add Hardware wizard
 23. Ipconfig -- Displays IP configuration for all network adapters
 24. Logoff -- Used to logoff the computer
 25. Lusrmgr.msc -- Opens UserAccount Manager
 26. Mspaint -- Open a new Microsoft Paint.
 27. MMC -- Microsoft Management Console
 28. Msconfig -- Configuration to edit startup files
 29. Mstsc -- Used to access remote desktop
 30. Mrc -- Malicious Software Removal Tool
 31. Msinfo32 -- Microsoft System Information Utility
 32. Notepad -- Opens a new text document
 33. Nbtstat -- Displays stats and current connections using NetBIOS over TCP/IP
 34. Netstat -- Displays all active network connections
 35. Nslookup -- Returns your local DNS server
 36. Osk ---Used to access on screen keyboard
 37. Perfmon.msc -- Used to configure the performance of Monitor.
 38. Ping --Sends data to a specified host/IP
 39. Powercfg.cpl -- Used to configure power option
 40. Regedit --Registry Editor
 41. Regwiz -- Registration wizard
 42. Services.msc -- System File Checker
 43. Sfc /scannow -- System File Checker
 44. Sndrec32 -- Sound Recorder
 45. Shutdown -- Used to shutdown the windows
 46. Spider -- Used to open spider solitaire card game
 47. Sndvol32 -- Volume control for soundcard
 48. Sysedit -- Edit system startup files
 49. Taskmgr -- Task manager
 50. Telephon.cpl -- Used to configure modem options.
 51. Telnet -- Telnet program
 52. Tracert --Traces and displays all paths required to reach an internet host
 53. Winchat -- Used to chat with Microsoft
 54. Wmplayer -- Used to run Windows Media player
 55. Wab -- Used to open Windows address Book.
 56. WinWord -- Used to open Microsoft word
 57. Winipcfg -- Displays IP configuration
 58. Winver -- Used to check Windows Version
 59. Wupdmgr -- Takes you to Microsoft Windows Update
 60. Write -- Used to open WordPad